TÄVLINGSREGLEMENTE
7-KLUBBARSSERIEN 2006

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Slutställningen i 2006-års serie pdf
(uppdaterad 06-10-09)

06-09-11 Bruksrundan körs ej i 7-klubbars
MSK Hammarens tävling som stod som preliminär i återstående kalender kommer inte att köras.
06-08-23 Återstående tävlingar i 7-klubbarsserien 2006

06-09-10 Enköpings MK EMK-Svängen
06-09-23 SMK Södermanland Nybyrundan
06-10-08 SMK Sala Nickbosprinten
06-11-11 Prisutdelning

Obs! Tävlingar kan tillkomma eller flyttas

06-02-26 Tävlingar ingående i 7 - klubbarsserien 2006
23 april Mineraljakten SMK Sala
14 maj Minixplosin Västerås MK
10 juni Rally Taxinge Taxinge MK
30 juni Sommarspecialen Eskilstuan MK
12 aug Texaco Snurren Strängnäs AMS
17 sept Bruksrundan SMK Hammaren
23 sept Nybyrundan SMK Södermanland
* SC-Oktobersprinten Enköpings MK
8 okt Nickbosprinten SMK Sala
11 nov Prisutdelning  
     
* = datum meddelas senarre
 
Obs! Tävlingar kan tillkomma eller flyttas


TÄVLINGSREGLEMENTE 7-KLUBBARSSERIEN 2006

GILTIGHETSTID
Detta tävlingsreglemente gäller under år 2006 och ändras ej under pågående serie med undantag för sådana förändringar som påkallas av SBF eller genom myndighetsbeslut.
Serien skall vara genomförd och avslutad under tiden 1 januari - 1november innevarande kalenderår varpå slutställning fastställs efter det antal deltävlingar som genomförts.

SERIENS OMFATTNING

Serien omfattas av max tolv deltävlingar per år.
Serieklubb kan efter styrelsens godkännande ges möjlighet att arrangera fler än en deltävling / år eller placera sin deltävling hos utomstående arrangör.
Serietävling får ej ingå som deltävling i SM, RM
Ingående deltävling utgörs av nationellt RY (rally) RS (rallyspecial) eller RSP (rallysprint) tävling och arrangeras i full överensstämmelse med respektive gällande reglementen och dessa seriebestämmelser.
Deltävling är öppen för deltagare oavsett klubbtillhörighet.
Serieresultat endast tillgängligt förare vars klubb ingår i 7-klubbars-organisationen.

FÖRARKLASSER

Tävlingarna är öppna för deltagande A - B - C - förare.
Debutanter får deltaga då tävling arrangeras i överensstämmelse med gällande regler för debutantutbildning. ( tävling med transporttider )
Utbildningsrally bör medtagas eftersom de har en egen klass.

BILKLASSER
I serien tillåts samtliga bilklasser enligt gällande RY, RS, RSP-reglementen att ingå enligt följande indelning.
Kl. 1 = 4WD A, B, C-förare Kl. 2 = 2 WD A-förare
Kl. 3 = 2 WD B-förare Kl. 4 = 2 WD C-förare
Kl. 5 = Gr. E A, B, C-förare Gr. N 0-14.00cc Voc.
Kl. 6 = Utbildningsrally

INGÅENDE DELTÄVLINGAR
Det står arrangerande klubb fritt att välja tävlingsform, plats och underlag för deltävling enligt de förutsättningar som gällande reglementen medger.

TÄVLINGSAVGIFTER
Tävlingsavgift för år 2006 är fritt för arrangören att bestämma för samtliga deltagare varav 50:- avsätts till prispengar i respektive klass där avgiften är inbetald.
Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift varav hälften går till resp. prispott.

ANMÄLAN - GALLRING - STARTORDNING
Anmälan

Samtliga inom föreskriven tid anmälda deltagare upp till det max.antal arrangörens tävlingsinbjudan medger skall ges tillfälle att deltaga i tävling.

Gallring

Vid eventuell gallring gäller följande gallringsmetod.
1. För sent inkommen anmälan. 2. Arrangören fritt.
Startordning
Inom serien tillämpas följande rullande startordning för samtliga deltagare.
Deltävling 1. Kl. 1, 2, 3, 4, 5, Deltävling 2. Kl. 2, 3, 4, 5, 1
Deltävling 3. Kl. 3, 4, 5, 1, 2 Deltävling 4. Kl. 4, 5, 1, 2, 3
Deltävling 5. Kl. 5, 1, 2, 3, 4 Deltävling 6. Kl. 1, 2, 3, 4, 5
Deltävling 7. Kl. 1, 2, 3, 4, 5 Deltävling 8. Kl. 2, 3, 4, 5, 1
Deltävling 9. Kl. 3, 4, 5, 1, 2 Deltävling 10. Kl. 4, 5, 1, 2, 3
Deltävling 11. Kl. 5, 1, 2, 3, 4 Deltävling 12. Kl. 1, 2, 3, 4, 5
Inom respektive bilklass sammanlottas alla deltagare oavsett förarklass. Dock ej förare i 2 WD som är uppdelade förarklassvis.OBS! Deltagande debutanter startar alltid före övriga tävlande. Detsamma gäller utb.rally.
Deltagare erhåller med startbekräftelsen även deltagarförteckning / startlista över de inom föreskriven tid anmälda deltagarna.

RESULTATLISTA
Fullständig resultatlista kopieras och tillställes omgående deltagare, deltagande klubbar samt ev. anmälare.

SERIERESULTAT
Serieresultat individuellt och för lag sammanställs av 7-klubbars-organisationen och publiceras i nästkommande arrangörs program samt anslås på den officiella anslagstavlan för denna tävling.

SERIELAGTÄVLING ( Gäller endast de 12 serieklubbarna)
Samtliga serieklubbar deltager med lag i serien utan särskild anmälan eller avgift.
I respektive klubblag ingår högst sex förare, max. två A-förare samt minst två C-förare.
Förare erhåller individuell poäng i skalan 40 - 1 enligt den totala resultatlistan.
Vid ev. särskiljning sker detta enligt resultatet på ingående SS/SP i nummerordning.
Om utslag ändå ej går att uppnå enligt ovanstående tilldelas dessa deltagare den högsta möjliga poängsumman i förhållande till sin prestation.
Fullföljande förare med placering fr. o. m. 40 tilldelas alltid 1 seriepoäng.

Serieklubb som erhåller det högsta antalet förarpoäng tilldelas tolv (12) lagpoäng, medan tolfte plats ger en (1) lagpoäng.
Vid lika antal förarpoäng tilldelas dessa klubbar den högsta möjliga lagpoängen i förhållande till utförd förarprestation.
Vid lika antal lagpoäng i slutställningen för året är antalet förarpoäng avgörande mellan respektive klubbar.

C - FÖRARSERIE ( Gäller endast de 12 serieklubbarna)
En speciell serie för klubbarnas C-förare genomförs med tillämpning av ovanstående bestämmelser. I lag för C-förare får max. två (2) deltagare ingå.

INDIVIDUELL SLUTSTÄLLNING
( Gäller samtliga deltagare)
Förare erhåller individuell poäng i skalan 40 - 1 i respektive serie. Fullföljande förare med placering fr.o.m 40 tilldelas alltid 1 seriepoäng.
Vid lika totalpoäng sker särskiljning genom att den som har flest bättre placeringar räknat på samtliga deltävlingar placeras först därefter särskiljes genom bäst placering i 1:a serietävling 2:a osv. där dessa ekipage deltagit.
Det resultat med minst erhållna seriepoäng skall borträknas.

PRISER
Vid deltävling sker prisutdelning i direkt anslutning till avslutad tävling och priser utdelas till minst de tre främsta förare och codrivers i respektive bilklass oavsett förarklass och klubbtillhörighet

SERIEPRISER ( Gäller endast deltagare från de 12 serieklubbarna)
Efter avslutad serie erhåller segrande klubb i såväl 7-klubbarsserien som
C-förarserien hederspriser för sina lagsegrar.
De tre främsta förare och deras codrivers (1:a 2:a 3:a) i 7-klubbarsserien samt respektive klubbs främste förare enligt totallistan erhåller hederspriser.
De tre främsta förare och deras codrivers (1:a 2:a 3:a) i C-förarserien erhåller hederspriser.
Segrande C-förare erhåller dessutom inteckning i Stig von Krusenstiernas
ständigt vandrande pokal.

PRISPOTT ( Gäller samtliga deltagare)
Av tävlingsavgifterna i respektive deltävling avsätts femtio kronor till en prispott vilken efter avslutad serie utdelas till de tre bästa förarna i respektive bilklass 1, 2, 3, 4, 5, 6 enligt följande.
1:a = 60 % av den totala klasspotten
2.a = 30 % av den totala klasspotten
3:a = 10 % av den totala klasspotten
Stort deltagarantal ökar det ekonomiska utfallet av årets serietävlingar.
Vid inställd serie flyttas prispotten till påföljande år (öronmärkta pengar).

PRISUTDELNING
Samtliga seriepriser utdelas vid en gemensam prisutdelning med Bildelscupen plats och datum meddelas senare.
Ej då hämtade priser / vinster kvarstår i 7-klubbarsorganisationen.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING
Vid eventuella tvist och tveksamhet angående tolkning och tillämpning av detta seriereglemente avgör 7-klubbars styrelse / arbetsutskott dessa frågor utan appell.

7-klubbarsorganisationen
Thord Söderberg 2006.01.01 Steve Elofsson resultatansv.
ordförande Hallandsv.8 72244 Västerås

INFORMATION
Om Du undrar över något beträffande detta seriereglemente och behöver ytterligare information, tala med kontaktpersonen i Din klubb så får du hjälp
Du kan även kontakta
Thord Söderberg 0152 - 401 13

ORGANISATIONENS ADRESS
7-klubbars c/o Thord Söderberg Husbylöt, 640 61 Stallarholmen. POSTGIRO: 1 39 05 - 5.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7-klubbars, med
SMK Arboga SMK Kungsör SMK Köping SMK Sala SMK Södermanland SMK Västerås MSK Hammaren Västerås MS Strängnäs AMS
Taxinge MK Enköpings MK Örsundsbro MK

nu tolv klubbar i aktiv samverkan för Motorsport