Tävlingsreglemente
7-Klubbarsserien 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Slutställning 7-klubbars efter deltävling 8 (08-10-12)
Resultat 7-klubbars efter deltävling 7 (08-10-06)

Resultat 7-klubbars efter deltävling 6 (08-10-02)

Resultat 7-klubbars efter deltävling 5 (08-09-11)

Resultat 7-klubbars efter deltävling 4 (08-08-21)
Resultat 7-klubbars efter deltävling 3 (08-06-13)
Resultat 7-klubbars efter deltävling 1 (08-04-28)

 


08-10-18 Prisutdelning & Fest MICRO Rallycup & 7-Klubbars 2008
Nu finns inbjudan och e-anmälan till prisutdelning/fest för MICRO Rallycup & 7-Klubbarsserien 2008. Lördagen den 8 November i Eskilstuna kl.18.00
Inbjudan: http://racenet.nu/sprintcupen/Prisut08.pdf
E-anmälan: http://racenet.nu/kund/prisfest-08.htm
7-klubbars kalender 2008
26
april
Minixplosion Västerås MS
11
maj 7-Klubbars C-s Enköpings MS
7
juni Guttstasprinten Kolsva MS
28
juni Rally Taxinge MK
6
sept Kolsvarundan Kolsva MS
27
sept Runt Mjölkpallen Pokalen Gnesta MK
5
okt Rallysprint SMK Sala
12
okt Brukssvängen MSK Hammaren
8
nov Fest och prisutdelning Eskilstuna
 
Kalender och reglemente pdf


08-04-14 TÄVLINGSREGLEMENTE 7-KLUBBARSSERIEN 2008
GILTIGHETSTID
Detta tävlingsreglemente gäller under år 2008 och ändras ej under pågående serie med undantag för sådana förändringar som påkallas av SBF eller genom myndighetsbeslut.
Serien skall vara genomförd och avslutad under tiden 1 januari - 1 november innevarande
kalenderår varpå slutställning fastställs efter det antal deltävlingar som genomförts.

SERIENS OMFATTNING
Serien omfattas av max tretton deltävlingar per år.
Serieklubb kan efter styrelsens godkännande ges möjlighet att arrangera fler än en deltävling/år eller placera sin deltävling hos utomstående arrangör.
Serietävling får ej ingå som deltävling i SM, RM.
Ingående deltävling utgörs av nationellt RY (rally) RS (rallyspecial) eller RSP (rallysprint) tävling och arrangeras i full överensstämmelse med respektive gällande reglementen och dessa seriebestämmelser.
Deltävling är öppen för deltagare oavsett klubbtillhörighet.

FÖRARKLASSER
Tävlingarna är öppna för deltagande A - B - C förare.
Debutanter får deltaga då tävling arrangeras i överensstämmelse med gällande regler för
debutantutbildning. (tävling med transporttider)
Utbildningsrally skall medtagas som en egen klass.

BILKLASSER
I serien tillåts samtliga bilklasser enligt gällande RY, RS och RSP-reglementen att ingå enligt följande
Indelning:
Klass 1 A/B/C, (hopslagen) alla 4 WD
Klass 2 A-B-C, Alla övriga 2WD (i resp. förarklass)
Klass 3 A/B (hopslagen) Gr N 0-1400 cc och Volvo Original.
Klass 3 C Gr N 0-1400 cc och Volvo Original.
Klass 4 A/B/C (hopslagen) Gr E
Klass 5 A/B/C, (hopslagen) Klassiker/Veteran upp till -74
Utbildningsrally

INGÅENDE DELTÄVLINGAR
Det står arrangerande klubb fritt att välja tävlingsform, plats och underlag för deltävling enligt de förutsättningar som gällande reglementen medger.

TÄVLINGSAVGIFTER
Tävlingsavgift för år 2008 är fritt för arrangören att bestämma för samtliga deltagare varav 50:- avsätts till prispengar i respektive klass där avgiften är inbetald.

ANMÄLAN
Samtliga inom föreskriven tid anmälda deltagare upp till det maxantal arrangörens
tävlingsinbjudan medger, skall ges tillfälle att deltaga i tävling.

GALLRING
Vid eventuell gallring gäller följande gallringsmetod:
1. För sent inkommen anmälan.
2. Förare utan seriepoäng.
3. Arrangören fritt.

STARTORDNING
Inom serien tillämpas rullande startordning för samtliga deltagare.
Deltävling 1: Klass 1, 2, 3, 4, 5. Deltävling 2: Klass 2, 3, 4, 5, 1.
Deltävling 3: Klass 3, 4, 5, 1, 2. Deltävling 4: Klass 4, 5, 1, 2, 3.
Deltävling 5: Klass 5, 1, 2, 3, 4. Deltävling 6: Klass 1, 2, 3, 4, 5.
Deltävling 7: Klass 2, 3, 4, 5, 1. Deltävling 8: Klass 3, 4, 5, 1, 2.
Deltävling 9: Klass 4, 5, 1, 2, 3. Deltävling 10: Klass 5, 1, 2, 3, 4.
Deltävling 11: Klass 1, 2, 3, 4, 5. Deltävling 12: Klass 2, 3, 4, 5, 1.
Deltävling 13: Klass 3, 4, 5, 1, 2.
Inom bilklass 1, 3 (A/B), 4 och 5 sammanlottas alla deltagare oavsett förarklass. Övriga bilklasser är uppdelade i förarklasser och upp till arrangören att bestämma startordning för förarklasserna.
Debutanter och Utbildningsrally startar alltid före övriga tävlande.
Deltagare erhåller med startbekräftelsen även deltagarförteckning/startlista över de inom
föreskriven tid anmälda deltagarna.

RESULTATLISTA
Fullständig resultatlista tillsändes omgående till deltagare per post, eller annat media enligt tävlingsinbjudan. Deltagande klubbar samt ev. anmälare tillsändes per post.

SERIERESULTAT
Serieresultat individuellt och för lag sammanställs av 7-klubbars-organisationen och publiceras i nästkommande arrangörs program samt anslås på den officiella anslagstavlan för denna tävling.

SERIELAGTÄVLING (Gäller endast de 13 serieklubbarna)
Samtliga serieklubbar deltar med lag i serien, utan särskild anmälan eller avgift.
I respektive klubblag ingår högst sex förare, max. två A-förare samt minst två C-förare.
Förare erhåller individuell poäng i skalan 40 - 1 enligt den totala resultatlistan.
Vid ev. särskiljning sker detta enligt resultatet på ingående SS/SP i nummerordning.
Om utslag ändå ej går att uppnå enligt ovanstående tilldelas dessa deltagare den högsta möjliga poängsumman i förhållande till sin prestation.
Fullföljande förare med placering fr.o.m. 40 tilldelas alltid 1 seriepoäng.
Serieklubb som erhåller det högsta antalet förarpoäng tilldelas tretton (13) lagpoäng, medan trettonde plats ger en (1) lagpoäng.
Vid lika antal förarpoäng tilldelas dessa klubbar den högsta möjliga lagpoängen i förhållande till utförd förarprestation.
Vid lika antal lagpoäng i slutställningen för året är antalet förarpoäng avgörande mellan respektive klubbar.

C - FÖRARSERIE (Gäller endast de 13 serieklubbarna)

En speciell serie för klubbarnas C-förare genomförs med tillämpning av ovanstående
bestämmelser. I lag för C-förare får max. två (2) deltagare ingå.

INDIVIDUELL SLUTSTÄLLNING (Gäller samtliga deltagare)
Förare erhåller individuell poäng i skalan 40 - 1 i respektive serie. Fullföljande förare med placering fr.o.m. 40 tilldelas alltid 1 seriepoäng.
Vid lika totalpoäng sker särskiljning genom att den som har flest bättre placeringar räknat på samtliga deltävlingar placeras först därefter särskiljes genom bäst placering i 1:a serietävling 2:a osv. där dessa ekipage deltagit.
Vid 7 eller fler arrangerade tävlingar räknas 1 bort. Vid 6 eller färre tävlingar räknas alla.

PRISER
Vid deltävling sker prisutdelning i direkt anslutning till avslutad tävling och priser utdelas till minst de tre främsta förare och co-drivers i respektive bilklass oavsett förarklass och klubbtillhörighet.

SERIEPRISER (Gäller endast deltagare från de 13 serieklubbarna)
Efter avslutad serie erhåller segrande klubb i såväl 7-klubbarsserien som C-förarserien hederspriser för sina lagsegrar.
De tre främsta förare och deras co-drivers (1:a 2:a 3:a) i 7-klubbarsserien samt respektive klubbs främste förare enligt totallistan erhåller hederspriser.
Segrande förare totalt, erhåller dessutom inteckning i Bertils Minne, en ständigt vandrande pokal. De tre främsta förare och deras co-drivers (1:a 2:a 3:a) i C-förarserien erhåller hederspriser.
Segrande C-förare erhåller dessutom inteckning i Stig von Krusenstiernas ständigt vandrande pokal.

PRISPOTT (Gäller samtliga deltagare)
Av tävlingsavgifterna i respektive deltävling avsätts femtio kronor till en prispott vilken efter
avslutad serie utdelas till de tre bästa förarna i respektive bilklass enligt följande.
1:a = 60 % av den totala klasspotten
2.a = 30 % av den totala klasspotten
3:a = 10 % av den totala klasspotten
Stort deltagarantal ökar det ekonomiska utfallet av årets serietävlingar.
Vid inställd serie flyttas prispotten till påföljande år (öronmärkta pengar).

PRISUTDELNING
Samtliga seriepriser utdelas vid en gemensam prisutdelning med Micro Rallycup.
Plats och datum: Eskilstuna den 08-11-08.
Ej då hämtade priser/vinster kvarstår i 7-klubbarsorganisationen.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING
Juridisk hemvist är Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund. Regeltolkningar avgörs av styrelsen för Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund.

7-KLUBBARSORGANISATIONEN
INFORMATION
Om Du undrar över något beträffande detta seriereglemente och behöver ytterligare information, tala med kontaktpersonen i Din klubb så får du hjälp.

Du kan även kontakta:
Ordförande: Thord Söderberg 0152-401 13, 073 976 99 64.
Resultat ansvarig: Steve Elofsson 021-330 645, 070 776 82 02.

ORGANISATIONENS ADRESS
7-klubbars c/o Thord Söderberg
Husbylöt
645 97 Stallarholmen
POSTGIRO: 1 39 05 - 5

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7-klubbars. Tretton klubbar i aktiv samverkan för Motorsport
SMK Arboga SMK Kungsör SMK Köping SMK Sala SMK Södermanland MSK Hammaren Västerås MS
Strängnäs AMS Taxinge MK Enköpings MK Örsundsbro MK Kolsva MS Gnesta MK