Tillbaka till startsidan2021
2021
               

21-01-16 Extra förbundsmöte
Svenska Bilsportförbundets styrelse har mottagit en begären om extra förbundsmöte. Styrelsen behandlade frågan på styrelsemötet igår och beslutade att den process som anges i förbundets stadgar ska följas.

Kungörelse med information om datum för mötet samt hur mötet kommer att genomföras kommer att ske till distriktens ombud samt på förbundets officiella organ www.sbf.se.
21-01-16 Tillåten smittskyddssäker verksamhet fram till 24 januari
Vid ett informationsmöte den 13 januari med Riksidrottsförbundet och specialförbunden delgavs de fortsatta riktlinjerna för att bedriva idrottsverksamhet fram till 24 januari.

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens övergripande riktlinjer för att minimera smittspridningen i samhället. Se www.folkhalsomyndigheten.se

Beslut som nu gäller fram till den 24 januari är att idrottslig verksamhet kan bedrivas om det görs rätt enligt nuvarande direktiv.

Folkhälsomyndigheten och Regeringen pekar på vikten av att genomföra så mycket verksamhet som går utomhus.

Inom ramen för riktlinjerna är:
Träning tillåten utomhus.
Tävling för elit är tillåten.

Bilsportstävlingar klassas som offentlig tillställning och lyder därmed under ordningslagen. Sedan den 24 november gäller att max 8 personer får delta på offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. Undantag från maxgränsen på 8 personer för offentlig tillställning ges endast för yrkesidrott på seniornivå.

Nationella elittävlingar på SM-nivå för seniorer vilka klassas som tävlingar för yrkesidrottare kan arrangeras. Detta innefattar SM-tävlingar i Svensk Bilsports samtliga sportgrenar. Juniorer som håller nationell seniorelit får tävla i seniorklass. För dessa tävlingar gäller 50-personersregeln och anpassningar för att få till smittsäkra arrangemang.

Förordning från regeringen
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
- Högst 8 deltagare (Se ovan för nationella elittävlingar)
- Högst 300 i sittande publik om
- Sittplats med minst 1 meters avstånd
- I övrigt ges förutsättningar att hålla det avståndet till varandra
- Två deltagare i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra
- Länsstyrelsen får begränsa antalet deltagare ytterligare

Enskildas ansvar under träning och tävling
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet
- hålla avstånd till varandra
- inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
- när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
- undvika gemensamma omklädningsrum
- resa till och från aktiviteten individuellt
- utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Fortsatt finns det regionala restriktioner att ta hänsyn till för den som skall bedriva tränings- eller tävlingsverksamhet.

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/tillatensmittskyddssakerverksamhetframtill24januari/

21-01-13 Svenska Bilsportförbundets styrelse har mottagit en begären om extra förbundsmöte
Styrelsen behandlade frågan på styrelsemötet igår och beslutade att den process som anges i förbundets stadgar ska följas.

Kungörelse med information om datum för mötet samt hur mötet kommer att genomföras kommer att ske till distriktens ombud samt på förbundets officiella organ www.sbf.se.
21-01-11 SBFs tyrelsen informerar januari 2021
Här kommer ett första ”Styrelsen informerar” för 2021. Det blev lite av en rivstart på det nya året, där frågan om Rally Sweden hamnat mitt i blickfånget.

Självklart vill vi ha kvar den svenska VM-deltävlingen i rally. Det har aldrig varit tal om något annat och vi har inte stängt några dörrar. Däremot har det funnits olika förslag på hur detta ska försöka lösas. Men att vi arbetar för att bevara vår svenska VM-tävling råder det ingen tvekan om, något vi beskriver längre ner i informationen.

Styrelsen hade under gårdagen ett informationsmöte med alla distrikt och valberedningen för att belysa den uppkomna situationen och om den vidare arbetsprocessen fram till Förbundsmötet. I den turbulens som varit kring förbundet de senaste dagarna lyfte även styrelsen upp värdegrundsfrågan inom vår rörelse. Flera styrelsemedlemmar har blivit grovt påhoppade i sociala medier. Uttalanden utan fakta och som oftast handlat om person och inte sakfrågor. Att tycka och framföra sina åsikter har alla rätt till, men det måste ske på ett civiliserat sätt. Risken är annars att ingen vill arbeta som ideell inom någon form av förenings- eller förbundsroll i framtiden.
Föreningsrörelsen är en demokratisk idrottsrörelse där vårt Förbundsmöte tillsätter styrelse och beslutar om budget och verksamhetsplaner. Vill man vara med och påverka bilsportens framtid är det där man ska göra sin röst hörd. För den som inte är nöjd kommer en ny chans i april då nästa Förbundsmöte hålls.

Samtidigt har det i dagarna i media pågått en nyhetsdebatt kring Rally Swedens framtid som enligt media synes orolig och där en konkurs med resultatet, att inget VM-rally blir kvar i Sverige, är en del av summeringen.

Rally Sweden är ett av landets största idrottsevenemang som drivs av Svenska Rallyt AB, ett bolag som ägs till hälften vardera av Svenska Bilsportförbundet och Uvåns näringslivscenter i Hagfors. Rally Sweden är något vi inom Svenska Bilsportförbundet vill ska finnas kvar, men Rally Sweden har under ett antal år haft en mycket ansträngd ekonomi och därtill ansatts av en väderlek som inte varit gynnsam för tävlingen.

I dag har Svenska Rallyt AB avtal fram till 2022, med den arrangerande promotorn som driver VM-serien, på uppdrag av internationella förbundet, FIA. Därefter ska en ny förhandling ske för en ny avtalsperiod.
Efter de snöfattiga vintrarna i Värmland har krav ställts från både seriens promotor och FIA att Rally Sweden måste säkerställa ett snörally. Kravet är att Rallyt Sweden ska vara ett vinterrally och då ska det köras på vintervägar. Detta skulle kunna innebära en flytt av tävlingen längre norrut i landet, ett utredningsuppdrag som vd för Rally Sweden redan har tillsammans med Svenska Bilsportförbundet och som är pågående.

Ett snösäkert rally är en del att lösa, det andra är en ekonomi i balans.
Arbetet med att lösa framtiden för Rally Sweden har pågått under en längre tid och under nästa vecka kommer ett nytt möte hållas gällande Rally Sweden med målet att se vilket eller vilka alternativ som det ska fortsätta att arbetas med.

För oss i styrelsen har det varit självklart att vi inom Svensk Bilsport ska behålla ett VM-rally i Sverige och varumärket Rally Sweden. Det betyder enormt mycket för bilsporten och våra medlemmar, men även externt, allt från medial uppmärksamhet till rekrytering. Vi kan på sikt inte driva det vidare under de förutsättningar som råder nu och med risk för att i en framtid sätta hela Bilsportförbundets ekonomi på spel. Vi hanterar våra medlemmars pengar, som skall täcka administration och utveckling av hela bilsporten och utifrån det måste vi också ta ansvar för våra gemensamma resurser.

Men att vi fortsatt ska ha kvar ett VM-rally i Sverige har aldrig varit någon fråga. Det är ett av Idrottssveriges starkaste varumärken, intresse och publikmässigt är det största vi har. Vi måste finna en ny och stabilare lösning där vi får ett snösäkrat rally med en stabil framtida ekonomi. Vi arbetar nu vidare med flera alternativ. Intressenter finns sen tidigare och de samtalen fortsätter nu.

Frågan kring Rally Sweden är en av de viktigaste, men samtidigt har vi en verksamhet som rullar vidare i samtliga sportgrenar, även om det just nu i en pandemitid går lite långsammare. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om Organisationsutveckling, Elektrifiering av Bilsporten, Supporterprojekt med flera. Arbetet med dessa kommer att fortsätta.

Styrelsen vill göra det med en budget i balans för att utifrån vad som ryms inom de ekonomiska ramarna arbetet vidare med att utveckla Svensk Bilsport. Vi kommer inte att kunna göra allt på en gång, utan får ta det steg för steg utifrån de resurser vi har till förfogande inom förbundet, både personella och ekonomiska. Vi kommer även fortsatt att informera om styrelsens arbete och prioriteringar fram till kommande Förbundsmöte i april.

Med vänliga hälsningar från
Svenska Bilsportförbundets styrelse
21-01-07 Engström blir tf ordförande för Svensk Bilsport
Roger Engström blir tf. ordförande för Svensk Bilsport. Det stod klart efter beslut på styrelsens konstituerande möte under tisdagskvällen. Efter att tidigare ordförande Magnus Berthling meddelat att han avgår med omedelbar verkan har den sittande styrelsen genomfört ett konstituerande möte under kvällen. Där valdes Roger Engström till tf. ordförande för Svenska Bilsportförbundet.

Roger Engström som valdes in som ny i styrelsen under Förbundsmötet i september 2020 har sedan tidigare haft rollen som ordförande under många år i Smålands distrikt.
- Att vara ordförande för Svenska Bilsportförbundet som är ett av svensk idrotts större förbund är verkligen hedrande. Men nu är jag det i rollen som tf fram till det kommande Förbundsmötet i april senare i år. Vad som händer därefter får visa sig då, säger Svensk Bilsports tf ordförande Roger Engström.

Engström ersätter tillfälligt Magnus Berthling som så sent som i september valdes till ny ordförande för Svensk Bilsport. Nu väljer han att avgå.
- Utan att gå in i detaljer handlar det om förtroendet inom styrelsen, skriver Magnus Berthling i det brev han skickat ut till delar av bilsportrörelsen.

Att styrelsearbetet från och med december inte fungerat friktionsfritt bekräftar även Roger Engström.
- Ja, det stämmer, vi har framförallt haft en huvudfråga där vi varit oeniga, det bekräftar jag, vilket också har påverkat arbetet i styrelsen negativt. Som Magnus själv anger offentligt kunde han inte stå bakom beslutet och valde därför att avgå som ordförande, säger Engström och fortsätter.
- Däremot har det funnits en gemensam vilja i övriga frågor att driva framåt i arbetet och tänka nytt. Att utveckla och förändra för framtiden är mycket viktigt och vi har sen tidigare beslutat om Organisationsutveckling, Elektrifiering av Bilsporten, Supporterprojekt med flera, arbetet med dessa kommer att fortsätta.

Sedan den framröstade styrelsens första möte i september har bilsportens medlemmar under rubriken Styrelsen informerar kunnat ta del av information om framtida förändringar och projekt.
- Det som jag och hela styrelsen ser som viktigast nu är att vi fortsätter med det arbete som är påbörjat för det år som vi nu har klivit in i. Vi vill göra det med en budget i balans för att utifrån vad som ryms i den bedriva arbetet vidare med att utveckla Svensk Bilsport. Vi kommer inte kunna göra allt på en gång utan får ta det steg för steg utifrån de resurser vi har till förfogande inom förbundet, både personella och ekonomiska. Vi kommer även fortsatt att informera om styrelsens arbete och prioriteringar, säger Roger Engström.
- Kvarvarande sex personer i styrelsen kommer att leda arbetet framåt till förbundsmötet i april, säger Engström.
- Jag med hela styrelsen vill också tacka Magnus för den tiden han har varit ordförande, den tid, energi och framåtlutande idéer han bidragit med, avslutar Roger Engström, Svensk Bilsports tf ordförande

Den 18 april 2021 har Svensk Bilsport sitt nästa Förbundsmöte där bilsportens medlemmar ska besluta om vem som blir ny ordförande för Svenska Bilsportförbundet.

Här finns protokollet att läsa från styrelsens konstituerande möte: https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/protokoll/2021/styrelsen_2021-01.pdf
21-01-05 Ordförande Magnus Berthling avslutar sitt uppdrag inom Svensk Bilsport
Svenska Bilsportförbundets ordförande avgår.
Idag meddelade Lars Pettersson att han avgår som ordförande med omedelbar verkar i Svenska Bilsportförbundet styrelse.
- Svensk bilsport står inför många viktiga frågor framöver som vi inom hela Bilsportsverige behöver lägga fokus på. Den senaste tidens diskussioner vi haft i svensk bilsport har tagit fokus från just de viktiga framtidsfrågorna, vilket på sikt inte är bra för Bilsportsverige eller för förbundet. Mot bakgrund av det har mitt beslut vuxit fram att nu avgå som ordförande, säger Lars Pettersson.
- Jag är i stolt över de åren jag haft i styrelsen och de senaste två åren som ordförande och jag vill tacka alla i Bilsportsverige för det engagemang som finns för att utveckla vår idrott och mitt engagemang för svensk bilsport kommer inte försvinna efter detta, säger Lars Pettersson.

Den 18 april 2021 har Svensk Bilsport sitt nästa Förbundsmöte där beslut ska tas om vem som blir ny ordförande för Svenska Bilsportförbundet.


Tryck här för mer info!
Tillbaka till startsidan